Privacy

PRIVACY-VERKLARING Koor Cantando

Algemene info

Cantando hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Als Koor Cantando zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via https://www.cantando-oedelem.be/contact/
Alle huidige koorleden en op wie deze privacyverklaring van toepassing is, zijn opgenomen in de huidige ledenlijst.

Persoonsgegevens leden

Uw persoonsgegevens als lid worden door Cantando verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Cantando (op basis van uw lidmaatschap-contractuele basis)

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen zodat u op de hoogte bent en blijft van het nieuws en de activiteiten van Cantando (op basis van uw lidmaatschap-contractuele basis)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, Gsm, e-mail
  • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats,stem

Uw persoonsgegevens worden door Cantando doorgegeven aan Koor&Stem ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Lidmaatschap bij Koor&Stem: het in orde brengen van de jaarlijkse clubadministratie (lidmaatschap-contractuele basis)

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

Cantando bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden bijgehouden tot 1 jaar na lidmaatschap

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Cantando van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten als lid

  • U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
  • Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
  • Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.